ТОВ “ФК КОМБІ”

ЗГОДА-ДОЗВІЛ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Підписанням цієї згоди я, (надалі – Власник персональних даних), надаю свою згоду/дозвіл на: - обробку ТОВ «ФК КОМБІ» (далі - Фінансова компанія, Компанія) Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується мене, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі - "Персональні дані")) Власника персональних даних з метою: 1) Здійснення Фінансовою компанією своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Фінансовою компанією та/або третіми особами (будь-які особи з якими Компанія перебуває в договірних відносинах (надалі – «Треті особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку, та/або надання послуг Фінансовою компанією та Третіми особами, в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Фінансовою компанією та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними; 2) Надання Третіми особами послуг Компанії для виконання нею своїх функцій та/або для виконання укладених Фінансовою компанією із Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги; 3) Захисту Фінансовою компанією своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям); 4) здійснення Фінансовою компанією прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між Фінансовою компанією та Клієнтом. - передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Фінансовою компанією Персональних даних Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Компанії з метою зазначеною в п.п.1-4 цієї згоди/дозволу та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій. Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Компанії та/або її правонаступників. Підписанням цієї Згоди Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних Фінансовою компанією персональних даних Позичальника, про включення Персональних даних до бази персональних даних Компанії, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних. Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Клієнта), володільцем яких є Компанія та/чи Треті особи. У випадку укладання між Фінансовою компанією і Позичальником Договору про надання споживчого кредиту (далі - Договір), Позичальник надає Компанії згоду передавати третім особам будь-яку інформацію щодо персональних та інших даних Позичальника, а також використовувати її в цілях комерційних пропозицій. При порушенні Позичальником умов Договору чи повідомлені неправдивих відомостей Компанія має право на свій розсуд розпоряджатися вищезазначеною інформацією. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Позичальника щодо порушення Фінансовою компанією положень про нерозголошення інформації щодо Позичальника, в тому числі такої, що становить таємницю, які існують у чинному законодавстві України, як впродовж дії Договору, так і в будь-який момент після закінчення строку дії Договору. Позичальник надає Компанії свою згоду на надання інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій, а також згоду на запит Фінансовою компанією інформації про Позичальника (кредитного звіту) в будь-якому Бюро кредитних історій. Зазначена згода діє протягом всього строку дії Договору. Підписанням цього документу Позичальник заявляє, гарантує та підтверджує, що: а) Позичальник діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою проживає однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), на укладання та виконання Договору (в тому числі отримання Кредиту). У випадку визнання Договору чи будь-якої його частини у судовому порядку недійсним (неукладеним) з причин відсутності згоди другого з подружжя або особи, з якою проживає Позичальник однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), останній зобов‘язаний компенсувати Компанії всі витрати та збитки, що виникли у зв‘язку з виконанням такого судового рішення; б) Позичальник не заперечує, щоб Компанія здійснила перевірку Бюро кредитних історій інформації, що надана Позичальником Компанії, на отримання останнім інформації з Бюро кредитних історій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТТЮ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», яке знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001 про Позичальника, а також на отримання інформації про Позичальника, з усіх дозволених законом джерел; в) Позичальник не заперечує, щоб Компанія перевірила надану Позичальником інформацію та надає згоду на: - збір, зберігання, використання, поширення та передачу у повному обсязі інформації, що надана Позичальником Компанії, в тому числі зазначена в цьому Договорі, до Бюро кредитних історій і доведена Позичальнику Фінансовою компанією (надалі – «Бюро»), з метою формування та ведення кредитної історії Позичальника як суб’єкта кредитної історії; - перевірку Бюро інформації, що надана Позичальником Компанії, на отримання Фінансовою компанією з Бюро кредитної історії Позичальника, а також на отримання від Бюро додаткової інформації про Позичальника, з усіх дозволених законом джерел. Я, Позичальник, підтверджую, що перед укладенням електронного Договору Компанія повідомила мене про кредитні умови (мету, для якої кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями Позичальника; тип відсоткової ставки; суму, на яку кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як комісії, витрати на страхування, юридичне оформлення, консультаційні витрати, тощо); строк, на який кредит може бути одержаний; варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення кредиту та його умови; відомості про те, від кого Позичальник може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.