Политика конфиденциальности ᐈ Документы Neocredit
50 

Политика конфиденциальности


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом директора

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ»

від 21.12.2020 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» (TM “NEOCREDIT”)

 

  1. Загальні положення

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» код ЄДРПОУ – 38569246, місцезнаходження: 65045, м.Одеса, вулиця Буніна, будинок 30 (далі – «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ») цим положенням «Про конфіденційність Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» (надалі – «Положення») встановлює основні принципи обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ», а також мету, склад та зміст персональних даних що надаються Клієнтами до Інформаційно-телекомунікаційної системи компанії ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» (далі – «ІТС») через сайт  https://neocredit.com.ua (надалі – «Сайт»), чи через програмне забезпечення партнерів ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ», яке забезпечує обмін інформацією з ІТС по захищеним каналам зв’язку (далі – «ПЗ партнерів»).

Обробка персональних даних Клієнтів здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів та умов, викладених у цьому Положенні. 

Перед тим як здійснити реєстрацію та/або отримати послуги ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ», користувач повинен уважно ознайомитися з умовами цього Положення. Подальше використання Сайту чи ПО партнерів означає, що користувач погоджуєтеся з умовами обробки персональних даних та іншої, зазначеної нижче інформації, дає повну та безумовну згоду на її обробку, погоджується та зобов’язується дотримуватися умов цього Положення, а також підтверджує, що йому є 18 років та він є дієздатним.

Якщо Клієнт не погоджується з викладеними умовами цього Положення – він повинен припинити використання Сайту та негайно його покинути чи припинити використання ПЗ партнерів. 

1.1. Основні поняття, що використовуються в Положенні

1.1.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» (далі – «ІТС»).

1.1.2. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

1.1.3. Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

1.1.4. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. При використанні Сайту/ПЗ партнерів згода суб’єкта персональних даних надається під час реєстрації в ІТС ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» шляхом проставлення відповідної відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.1.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних.

1.1.6. Користувач Сайту/ ПЗ партнерів або Користувач – будь-яка фізична особа, яка використовує Сайт/ ПЗ партнерів.

1.1.7. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.8. Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

1.1.9. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.10. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

1.1.11. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

1.1.12. Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.1.13. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави, органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.

  1. Обробка персональних даних Користувача

2.1. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» здійснює обробку персональних даних Користувача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон»), з метою надання Користувачеві послуг ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» на підставі його дозволу на обробку персональних даних, наданого відповідно до Закону для здійснення повноважень або для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних або для виконання правочину, стороною якого є Користувач.

2.2. Реєструючись в ІТС, Користувач підтверджує те, що ознайомлений з умовами цього Положення, зокрема і з метою обробки персональних даних, зазначених у цьому Положенні, і правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання персональних даних ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ», шляхом проставлення відповідної відмітки під час заповнення заявки.

2.3. Володільцем персональних даних, що обробляються відповідно до цього Положення є ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ».

2.4. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» зобов’язується приймати необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованих і неправомірних дій третіх осіб. Дані, що вводяться Позичальником на Сайті ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ», захищені шифруванням за допомогою протоколу SSL (Secure Socket Layer).

2.5. Підстава та мета обробки персональних даних Користувача.

2.5.1. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» здійснює обробку персональних даних Користувача з відповідною метою та як щонайменше із однієї з наступних підстав:

2.5.1.1. укладення та виконання правочину, стороною якого Користувач чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних (з метою надання Користувачу коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту);

2.5.1.2. на підставі згоди Користувача на обробку його персональних даних (з метою надання Користувачу інформації про маркетингові пропозиції, послуги ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» та її партнерів; для здійснення маркетингової діяльності, для аналізу, розробки, вдосконалення та оптимізації Сайту /ПЗ партнерів, продуктів та послуг компанії, а також для забезпечення безпеки Сайту/ ПЗ партнерів, мереж та інформаційних систем);

2.5.1.3. необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом (наприклад, з метою здійснення ідентифікації та верифікації відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо);

2.5.1.4. з інших підстав відповідно до ст. 11 Закону.

2.6. Склад та зміст персональних даних Користувача, які обробляються ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ»:

2.6.1. ідентифікаційні та контактні дані:

—   прізвище, ім’я та по батькові особи;

—   серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

—   реєстраційний номер облікової картки платника податків;

—   місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;

—   дата, місяць, рік народження;

—   адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;

2.6.2. фінансова інформація:

—   дані банківської карти;

—   інформація про кредитні та інші зобов’язання;

2.6.3. інформація, необхідна для проведення належної перевірки в рамках проведення первинного фінансового моніторингу:

—   прізвище, ім’я та по батькові особи;

—   серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

—   реєстраційний номер облікової картки платника податків;

—   місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;

—   дата, місяць і рік народження;

—   адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;

—   фотографія документа, що посвідчує особу або особиста фотографія Користувача та/або тривимірне зображення обличчя Клієнта, що в тому числі містить біометричні дані Клієнта;

—   громадянство;

—   інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв’язків, грошових потоків, достовірність наданої особою інформації, інформації в соціальних мережах, інформація, отримана з відкритих джерел;

—   інформація, отримана зі списків санкцій

—   наявність чи відсутність статусу політично значимої особи;

—   тощо;

2.6.4. інформація щодо освіти та сім’ї:

—   інформація про освіту;

—   інформація про сімейний стан;

2.6.5. інформація щодо працевлаштування:

—   найменування та реквізити роботодавця;

—   професія;

—      посада; 

—      дані щодо держаної реєстрації фізичною особою-підприємцем;

—      дані щодо провадження незалежної професійної діяльності.

2.6.6. інформація, пов’язана з використанням Користувачем послуг ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ»:

—   інформація про послуги, які надаються;

—   інформація про виконання або невиконання договірних зобов’язань;

—   інформація про звички, інтереси, задоволеність чи незадоволеність наданими послугами;

2.6.7. інформація, пов’язана з участю в акціях, розіграшах, конкурсах:

—   інформація, пов’язана з проведенням конкурсів, розіграшів, промо-акцій, в тому числі оголошення переможців і вручення призів переможцям;

2.6.8. інформація, отримана в ході комунікації з ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ»:

—  отримані листи, електронне листування, телефонні розмови (з або без аудіофіксації) під час спілкування з ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ»;

2.6.9. інформація, отримана з публічних джерел:

—   інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел інформації;

2.6.10. інформація, що збирається для контролю безпеки в межах ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ»:

—   інформація, отримана за допомогою відеозаписів в приміщеннях та на території ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ»;

2.6.11. дані Користувача, отримані засобами Системи BankID Національного банку:

—  інформація, отримана за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації BankID Національного банку шляхом передавання персональних даних Користувача ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ».

2.7. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» здійснює обробку вищезазначених персональних даних Користувача також з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, верифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, в яких з’являється необхідність для належного надання послуг).

2.8. За умови отримання попередньої згоди Користувача у повній відповідності до чинного законодавства України, ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» має право передавати персональні дані Користувача, повністю або частково, третім особам без повідомлення про це Користувачу, в тому числі в наступних випадках: особам, у користування або у власність яких передано Сайт чи ІТС; партнерам ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» у власності чи у користування яких знаходиться програмне забезпечення, яке забезпечує доступ до ІТС по захищеним каналам зв’язку; особам, що є пов’язаними/афілійованими з ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ»; новому власнику ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» для оброблення з метою, передбаченою цим Положенням та чинним законодавством України; особам що набувають прав вимог за зобов’язаннями перед ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ»; особам що надають ФІНАНСОВІЙ КОМПАНІЇ «КОМБІ» послуги, в тому числі послуги з врегулювання простроченої заборгованості; іншим третім особам, якщо  ІТС передбачено відповідний функціонал і такі особи приймають на себе зобов’язання щодо дотримання законодавства про захист персональних даних та внутрішніх політик ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ». При наданні своєї згоди ФІНАНСОВІЙ КОМПАНІЇ «КОМБІ» Користувач розуміє і погоджується, що зазначена згода включає в себе (але не обмежується) право ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» передавати дані Користувача будь-яким третім особам, в тому числі будь-якому бюро кредитних історій (в тому числі, але не обмежуючись, Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Міжнародне бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» тощо), банкам, фінансовим установам, органам державної влади, компаніям по стягненню заборгованості, операторам телекомунікаційного зв’язку тощо.

2.9. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» також може передавати інформацію отриману від Користувачів в рамках надання послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства України.

2.10. Поширення ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ» персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи або без інших правових підстав, дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

2.11. З детальною інформацією про обробку персональних даних Користувач може ознайомитись за посиланням: https://neocredit.com.ua/documents/politika-konfidentsialnosti/ .

  1. Права та обов’язки Користувача щодо захисту персональних даних

3.1. Користувач має усі необхідні права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

3.2. Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрі, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування ІТС. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» вживає всіх, передбачених законодавством заходів, для захисту персональних даних Користувача та запобігання несанкціонованому доступу до таких даних. Такі заходи спеціально розроблені ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ» для захисту персональних даних від втрати, несанкціонованого доступу, розкриття, зміни чи знищення, а також інших видів неналежного використання. Для захисту персональних даних ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» може використовувати кодування, протоколи захисту інформації, шлюзи безпеки, фізичні системи замків та ключів, внутрішні обмеження, захист за допомогою паролів та інші заходи безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних. Зокрема, обробка даних здійснюється на обладнанні, розміщеному в захищених приміщеннях, доступ до яких суворо обмежено. Окрім того, ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» використовує новітні протоколи та механізми служби безпеки для обміну конфіденційною інформацією та постійно удосконалює способи збору, зберігання і обробки персональних даних, включаючи фізичні заходи безпеки, для протидії несанкціонованого доступу до систем ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» з метою фішингу та інших видів шахрайства.

3.3. Згідно з частиною другою статті 8 Закону Користувач, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних має право:

3.3.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

3.3.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3.3.3. на доступ до своїх персональних даних;

3.3.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

3.3.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

3.3.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

3.3.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

3.3.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

3.3.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

3.3.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

3.3.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3.4. Користувач зобов’язаний, зокрема, але не обмежуючись:

3.4.1. не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

3.4.2. не надавати в користування свої персональні дані третім особам;

3.4.3. не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших Користувачів;

3.4.4. не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації;

3.4.5. у випадку приймання участі в акції по залученню іншої особи з метою отримання такою особою послуг ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ», Користувач зобов’язаний отримати беззаперечну згоду від такої особи (потенційного нового Користувача) на передачу її персональних даних ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» в тому числі її номеру телефону та/або адреси електронної пошти з метою отримання смс повідомлення та/або електронного листа із посиланням, перехід за яким дає доступ до ІТС ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» для отримання кредиту відповідно до акційних умов.

3.5. Якщо Користувач реєструється на Сайті від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи відповідну згоду Користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, в тому числі – щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах, як їх представник (батько, мати, опікун, та інші, передбачені чинним законодавством, особи).

  1. Знеособлені дані, які обробляються ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ»

4.1 ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» отримує знеособлену загальну інформацію за результатами обробки таких даних, як: загальна кількість відвідувань Сайту, кількість відвідувань кожної сторінки Сайту, тощо. Ця інформація використовується виключно з метою оцінки рейтингу Сайту, подальшого покращення їх роботи та вдосконалення процесу надання фінансових послуг ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ». Інші дані з метою оцінки рейтингу не оброблюються.

4.2. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» здійснює обробку наступних знеособлених даних Користувачів під час використання ними Сайту:

4.2.1. дані, що надаються Користувачами як при заповненні реєстраційних форм Сайту, так і в процесі користування Сайтом;

4.2.2. файли cookie;

4.2.3. IP-адреси;

4.2.4. параметри та налаштування інтернет-браузерів;

4.3. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» використовує знеособлені дані для таргетингу, рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними, а також для проведення статистичних досліджень.

4.4. Під час користування Сайтом на його сторінках можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені в пунктах 4.2.2., 4.2.3. та 4.2.4. цього Положення. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

4.4.1. системи зі збору статистики відвідувань сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics, тощо);

4.4.2. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад Facebook, тощо);

4.4.3. системи банеропоказів (наприклад AdRiver, тощо);

4.4.4. інші ресурси.

4.5. Виключно з метою покращення функціонування Сайту ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» може використовувати сервіси третіх осіб, які додатково дозволяють здійснювати збір та обробку наступних даних Користувача під час користування ним Сайтом: 

4.5.1. роздільна здатність екрану пристрою Користувача;

4.5.2. тип пристрою, операційної системи, інтернет-браузера Користувача;

4.5.3. геолокація Користувача (виключно країна);

4.5.4. мова відображення Сайту;

4.5.5. переміщення, кліки миші; натискання клавіш клавіатури пристрою Користувача;

4.5.6. відвідувані сторінки Сайту, час та дата відвідування сторінок Сайту;

4.5.7. URL-адреса, домен.

4.6. Зазначені вище дані не є персональними даними в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та не потребують окремої згоди на їх обробку від Користувача.

  1. Політика ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» щодо використання файлів «cookies»

5.1. Файли «cookies» – це текстові файли, які Сайт може надсилати на комп’ютер або інший пристрій Користувача з підключенням до мережі інтернет виключно для того, щоб ідентифікувати браузер Користувача або зберігати інформацію чи налаштування в браузері. Як і більшість веб-сайтів, ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» використовує файли «cookies» для покращення роботи Сайту. Наприклад, компанія відслідковує загальну кількість відвідувачів Сайту на сукупній анонімній основі. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» також може застосовувати файли «cookies» щоб запам’ятати Користувача, коли він повернеться на Сайт, для організації певних акцій та розіграшів, а також щоб допомогти Користувачеві налаштувати роботу з онлайн-сервісом ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ». Більшість файлів «cookies», які можуть бути використані ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ», є так званими «сеансовими» файлами «cookies», які автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем Сайту ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ». Зокрема, ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» та її партнери використовують файли «cookie» та подібні технології на Сайті для своїх  комерційних цілей, а також щоб персоналізувати та оптимізувати для Користувача перегляд веб-сторінок Сайту шляхом:

—   надання Користувачеві спеціального вмісту реклами;

—   включення функцій соціальних медіа;

—   захист від спаму та шкідливих програм;

—   аналіз тенденцій, трафіку та поведінки Користувача;

—   адміністрування Сайту;

—   збір демографічної інформації про базу Користувачів у цілому;

—   відстеження веб-аналітики та рекламної аналітики на Сайті;

—   запам’ятовуючи уподобання та інформацію, подану за власним бажанням Користувача;

—   участь у дослідженні ринку (наприклад, рейтинги сайтів);

—   для вдосконалення Сайту та різних його елементів.

5.2. Файли «cookies», які можуть використовуватись ФІНАНСОВОЮ КОМПАНІЄЮ «КОМБІ» поділяються на наступні категорії:

5.2.1. Необхідні файли «cookies». Ці файли «cookies» використовуються для певних цілей, які необхідні для безпечного використання та навігації при використанні Сайту. Без них ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» може бути не в змозі надати доступ Користувачеві до основних функцій Сайту. Ці файли «cookies» можуть збирати та використовувати таку інформацію, як налаштування сервера Користувача, дані за один сеанс та а іншу інформацію, пов’язану з обліковими даними. Такі «cookies» файли потрібні з технічних причин для безпеки функціонування Сайту, які служать, в першу чергу, для забезпечення базового функціоналу на Сайті, включаючи cookie файли веб-аналітики, які допомагають компанії зрозуміти, як Користувачі використовують її веб-сторінки і як компанія могла б покращити їх використання. Наприклад, ФІНАНСОВа КОМПАНІЯ «КОМБІ» використовує невід’ємні або вкрай необхідні cookie-файли, щоб мати можливість запам’ятати та розпізнати Користувача, коли він заходить в свій профіль.

5.2.2. Функціональні файли «cookies». Ці файли «cookies» можуть використовуватися для збору та обробки інформації про уподобання Користувача, дозволяють Сайту запам’ятати зроблений Користувачем вибір (наприклад, мову чи регіон) та використовуються з метою оптимізації роботи Сайту.

5.2.2.1. Файли «cookies» в соціальних мережах. Функціональні файли cookie можуть містити плагіни соціальних медіа, таких як Facebook, Google та інших мереж, щоб Користувач міг зареєструватися на Сайті/в Додатку, використовуючи свій профіль в одному з цих соціальних медіа. Якщо Користувач хоче змінити використання файлів «cookies» в соціальних мережах, йому необхідно відвідати та переглянути налаштування у відповідних облікових записах соціальних мереж. 

5.2.2.2. Функціональні файли cookie також можуть включати маркетингові файли «cookies». Вони використовуються для персоналізації вмісту та реклами, яку компанія може показувати Користувачу. Така реклама використовує файли «cookies», щоб надавати Користувачу цільову рекламу, яка може відповідати його інтересам. Деякі рекламні партнери ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» можуть також використовувати файли «cookies» для моніторингу чи відстеження ефективності їх рекламного вмісту, включаючи власний рекламний вміст. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» без попередньої згоди Користувача не надає інформацію про Користувача рекламним партнерам, крім випадків, пов’язаних із законодавством.

5.2.2.3. Функціональні файли cookie також включають аналітичні файли «cookies». Ці файли «cookies» збирають інформацію про те, як користувачі використовують веб-сайт, наприклад, на які сторінки відвідувачі заходять найчастіше, і чи отримують вони на веб-сторінках повідомлення про помилку, а також збирання інформації про те, скільки відвідувачів має ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ», звідки відвідувачі прийшли на сайт, і як вони його використовують (наприклад, сторінки, які відвідуються найчастіше) для покращення роботи Сайту. Ці файли «cookies» не збирають інформацію, яка ідентифікує Користувача. Вся інформація, яку збирають ці файли «cookies», є сумарною, і тому анонімною. Вона використовується виключно для покращення роботи Сайту.

5.2.3. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» може використовувати веб-маяки (невидимі зображення, які часто називають піксельними мітками або очищеними GIF-файлами) на своєму Сайті для своїх бізнес-цілей, для розпізнавання Користувача, оцінки структури трафіку, визначення бажаного вмісту та вимірювання залученості Сайту. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» може включати такі веб-маяки до повідомлень, які направляються Користувачеві електронною поштою, щоб оцінити взаємодію Користувача з такими повідомленнями (наприклад, підрахувати, скільки і коли було відкрито повідомлення електронної пошти або які посилання в таких повідомленнях натиснуті). ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» та її партнери (включаючи рекламодавців, сервери оголошень та постачальників послуг електронної комерції) також можуть використовувати веб-маяки для збору різних даних, наданих браузером Користувача, коли він знаходиться на Сайті та в інших місцях (тобто за межами Сайту), де ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» може діяти як третя сторона. Ці дані збираються в сукупності, але можуть включати або асоціюватися з іншою інформацією Користувача, яку Користувач добровільно надав. Оскільки ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» не контролює або не має доступу до способу, яким ці треті сторони можуть використовувати файли «cookies» або інші технології відстеження, ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» не несе відповідальності за політику конфіденційності цих третіх сторін (якщо у Користувача є запитання щодо будь-якої з цих третіх сторін, компанія рекомендує переглянути відповідні правила конфіденційності таких третіх сторін).

5.3. В налаштуваннях свого веб-браузера Користувач може обирати, які типи файлів «cookies» щодо нього може використовувати Сайт (окрім тих, які є необхідними для коректного функціонування Сайту). Також Користувач, налаштувавши опції веб-браузера, може обрати, які типи файлів «cookies» щодо нього може використовувати Сайт (окрім тих, які є необхідними для коректного функціонування Сайту), або відмовитись від використання Сайтом щодо нього файлів «cookies» з комерційною метою або якщо взагалі не бажає їх отримувати. Користувач може обрати розділ «Допомога» свого браузера, щоб дізнатись, як змінити налаштування файлів «cookies». Однак, якщо Користувач відключить всі файли «cookies», то не зможе повноцінно користуватись усіма функціями Сайту /ПЗ партнерів.

5.4. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до Сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних, у тому числі даних авторизації на Сайті/в Додатку.

  1. Використання IP-адреси

6.1. Адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) є комбінацією цифр, що автоматично надається комп’ютеру Користувача під час інтернет-сесії, коли він підключається до свого інтернет-провайдера через локальну мережу.

6.2. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» та/або треті особи, що технічно обслуговують Сайт, можуть збирати IP-адреси з метою системного адміністрування та аудиту використання Сайту. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» може використовувати IP-адресу для ідентифікації Користувачів Сайту у випадку, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг, самого Сайту або інших Користувачів.

6.3. Фактом відвідання Сайту Користувач надає ФІНАНСОВІЙ КОМПАНІЇ «КОМБІ» та/або третім особам, що технічно обслуговують Сайт, свою згоду на збирання та використання IP-адреси з метою, зазначеною у цьому розділі. 

  1. Зовнішні посилання на інші веб-сайти

7.1. Сайт ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» може містити посилання на інші веб-сайти, створені третіми сторонами, політика щодо захисту персональних даних та інформації яких відрізняється від ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «КОМБІ» щодо захисту конфіденційності, яка застосовується такими третіми сторонами. Рекомендуємо ознайомитися з положенням про конфіденційність усіх веб-сайтів третіх сторін, перш ніж використовувати такі веб-сайти або надавати свої персональні дані чи будь-яку іншу інформацію таким веб-сайтам або через них.

  1. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

8.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

8.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або неспроможна їх забезпечити.

8.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі – «запит») до персональних даних володільцю персональних даних в якому зазначається:

—   прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

—   найменування, місцезнаходження юридичної особи, код ЄДРПОУ юридичної особи, яка подає запит; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

—   прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

—   відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

—   перелік персональних даних, що запитуються;

—   мета та/або правові підстави для запиту.

8.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

8.4.1. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

8.4.2. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

—   прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

—   дата відправлення повідомлення;

—   причина відстрочення;

—   строк, протягом якого буде задоволене запит.

8.5. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом. У повідомленні про відмову зазначається:

—   прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

—   дата відправлення повідомлення;

—   причина відмови.

8.6. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду. 

  1. Інші умови

9.1. Це Положення набирає чинності з моменту публікації. ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» залишає за собою право у будь-який час внести зміни до Положення, які наберуть чинності одразу після розміщення на Сайті, тож ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» рекомендує регулярно переглядати Положення, щоб мати змогу ознайомитись з найновішою його версією.

Взять кредит